Szkoda w pojeździe

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują dwie możliwości naprawienia szkody. Jest to albo przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłata odpowiedniej sumy. O ile zastąpienie utraconego dobra innym jest możliwe niemal zawsze, to sytuacja komplikuje się, gdy naprawienie szkody wynika z obowiązkowego ubezpieczenia OC i dotyczy naprawy samochodu. Sprawcę szkody zastępuje zakład ubezpieczeń. A…

czytaj więcej

Alimenty

Niewątpliwie instytucja, jaką jest obowiązek alimentacyjny, znana jest chyba każdemu z nas. Jednym z najczęściej występujących rodzajów alimentów są alimenty dla dzieci. Warto jednak pamiętać, że prawo polskie stanowi bardzo duży krąg osób uprawnionych do żądania świadczeń alimentacyjnych. Wśród nich znajdują się rodzice, rodzeństwo, a nawet powinowaci. Należy również mieć…

czytaj więcej

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie – najogólniej rzecz ujmując – jest świadczeniem, które przysługuje w przypadku wyrządzenia szkody na osobie o charakterze niemajątkowym. Rolą zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Nie należy mylić pojęcia zadośćuczynienia z odszkodowaniem, które niestety w języku potocznym stosowane są zamiennie, a tym samym mylone ze…

czytaj więcej

Rozwód

Rozwód zgodnie z definicją prawną jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo, obok unieważnienia i śmierci współmałżonka. W polskim prawie rozwody orzekane są przez Sądy Okręgowe. Sąd może orzec rozwód ważnego związku małżeńskiego na żądanie jednego lub obojga małżonków

czytaj więcej

Dozór elektroniczny

Jest o tyle specyficzny, że skazany odbywa swoją karę z istotnymi ograniczeniami i pod kontrolą, ale na wolności.System ten pozwala na kontrolowanie zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym

czytaj więcej