GALERIA

Przedstawiamy państwu naszą kancelarię. Dogodne i komfortowe warunki pracy definiują nasz sukces.

KANCELARIE

Przedstawiamy państwu ofertę naszych kancelarii. Jest ona skierowana zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Świadczymy usługi w zakresie stałej i kompleksowej obsługi prawnej firm, zapewniamy doradztwo i udział w negocjacjach handlowych. Naszym zadaniem jest zapewnienie Klientom rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie, świadczonej profesjonalnie, skutecznie i szybko. Wyróżnia nas bardzo dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie we wszystkie sprawy naszych Klientów. Dlatego też w swojej codziennej pracy stawiamy na bezpośredni kontakt z kontrahentami oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Z tych względów szczególną uwagę zwracamy na jakość świadczonych usług, profesjonalną realizację celów naszych Klientów oraz budowanie wzajemnego zaufania. W celu zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi prawnej podjęliśmy stałą współpracę z Kancelarią Notarialną, Kancelarią Adwokacką, Kancelarią Podatkową, Specjalistą z zakresu zamówień publicznych oraz Mediatorem Sądowym.
  • 77 55 32 001 | 796 412 313
  • ul. gen. J. Zajączka 9/2, 45-050 Opole

O NAS

Sebastian Hajdas - Radca Prawny

Biografia

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Następnie odbyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, którą zakończyłem zdanym egzaminem radcowskim i wpisem na listę radców prawnych. Doświadczenie zdobywałem współpracując z Kancelariami Radcowskimi oraz Adwokackimi. Specjalizuje się głównie w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, w tym spadkowego oraz administracyjnego. Wykazując zainteresowanie problematyką prawa mieszkaniowego, spółdzielczego i lokatorskiego wspieram merytorycznie Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości.

Paweł Hiper - Adwokat

Biografia

Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą zakończył zdanym egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów Izby Opolskiej. Posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym, w tym także prawniczym.

Był członkiem Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, w którym pełnił przez wiele lat funkcję Dyrektora PR, jak również Stowarzyszenia „Bona Fides” w ramach którego świadczył bezpłatną pomoc prawną.

Specjalizacje

prawe karne, cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Specjalizacje

W zakresie prawa cywilnego oferujemy naszym Klientom sporządzanie pism procesowych, reprezentację w postępowaniu sądowym, sporządzanie i negocjacje umów, prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego - zasiedzenie, ochrona posiadania, znoszenie współwłasności itd. Prowadzimy także postępowania z zakresu windykacji należności.

Nasze Kancelarie świadczą w tym zakresie usługi dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, przyjęcia albo odrzucenia i działu spadku, wyjawianie przedmiotów spadkowych, a także dochodzenie zachowku.

Dla naszych Klientów prowadzimy postępowania w zakresie rozwodów, separacji, czy unieważnienia małżeństwa. Ponadto oferujemy pomoc w sprawach o alimenty, podział majątku, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, sprawy z zakresu opieki i kurateli.

Kancelarie zajmują się prowadzeniem spraw z zakresu prawa mieszkaniowego, spółdzielczego i lokatorskiego. Oferujemy obsługę prawną w zakresie doradztwa prawnego spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym, a także właścicielom nieruchomości m.in. w zakresie spraw związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu, prowadzeniem spraw o eksmisję, o zapłatę czynszu, o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystania z lokalu.

Zajmujemy się kompleksową windykacją należności, począwszy od monitoringu należności, poprzez windykacje przedsądową aż do postępowania sądowego i nadzoru na postępowaniem egzekucyjnym. Usługi windykacyjne świadczone są jednorazowo bądź na podstawie długoterminowych umów obejmujących pełną obsługę zarządzania wierzytelnościami.

Kancelaria prowadzi pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego, polegającą m.in. na doradztwie prawnym przy zakładaniu spółek i przygotowaniu wszelkich dokumentów rejestrowych, obsłudze korporacyjnej spółek, przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych, obsłudze walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych, przygotowaniu bądź analizie przedłożonych projektów uchwał pod względem prawnym.

W zakresie prawa gospodarczego sporządzamy lub opiniujemy projekty umów związanych z obrotem gospodarczym, uczestniczymy w prowadzonych przez klientów rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie umowy. Pomagamy w próbach polubownego zakończenia sporu, a w przypadku braku porozumienia reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym przeciwko innym przedsiębiorcom. Prowadzimy także sprawy przeciwko członkom zarządu odpowiedzialnym za zobowiązania spółek oraz rozwiązujemy inne bieżące problemy prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc prawna obejmuje reprezentację przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i samorządowej, składanie w imieniu Klienta skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych, występowanie w imieniu Klientów o wydanie zaświadczeń, koncesji i pozwoleń

W zakresie prawa karnego świadczymy usługi z zakresu obrony oskarżonego i obwinionego w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym, reprezentacji oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego w procesie karnym, przygotowywania w tym zakresie pism procesowych i wniosków dowodowych oraz porad prawnych z zakresu prawa karnego i postępowania karnego.

Kancelarie zajmują się sprawami związanymi z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, błędami medycznymi, likwidacją szkód majątkowych oraz innymi nieszczęśliwymi wypadkami. Dla naszych Klientów pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, rentę i odszkodowanie na drodze polubownych negocjacji z ubezpieczycielami, jak również w postępowaniach sądowych.

KONTAKT - Opole

  • Kancelaria Radcy Prawnego - radca prawny Sebastian Hajdas
  • ul. gen. J. Zajączka 9/2, 45-050 Opole
  • 77 55 32 001 | 796 412 313
KONTAKT - oddział Głogówek

  • Kancelaria Radcy Prawnego Oddział w Głogówku
  • pl. Wolności 3a/4, 48-250 Głogówek (obok filii Banku Spółdzielczego)
  • 77 55 32 001 | 796 412 313

Blog|Informacje prawne


Planowane zmiany w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Według założeń sama deklaracja Konsumenta o niewypłacalności będzie wystarczająca do rozpoczęcia przez Sąd postępowania oddłużeniowego. Wykreślony miałby zostać przepis prawa upadłościowego, mówiący o tym, że Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.   Więcej informacji: https://www.prawo.pl/prawo/upadlosc-konsumencka-ministerstwo-sprawiedliwosci-chce-zmian-juz,309671.html   W przypadku dodatkowych pytań Kancelaria może udzielić niezbędnych informacji.”

więcej
 

Prawo do zachowku

PRAWO DO ZACHOWKU  Spadkodawca może swobodnie rozporządzać całym spadkiem na wypadek swojej śmierci. Możliwość powołania w testamencie wybranego spadkobiercy może być przyczyną pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy – jego rodziny. Dlatego też określonym osobom najbliższym przysługuje roszczenie o świadczenie pieniężne skierowane zasadniczo do powołanego spadkobiercy. Wielkość zachowku zależy od udziału spadkowego, jaki przypadałby osobie uprawnionej, gdyby dziedziczyła z ustawy (w sposób określony w kodeksie cywilnym).  Poniżej opisano istotę instytucji zachowku, krąg osób uprawnionych do zachowku oraz wysokość należnego zachowku.   1.Istota instytucji zachowku  Instytucja zachowku służy ochronie interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy poprzez zapewnienie im, niezależnie od woli spadkodawcy, a...

więcej