OPŁATY ZA ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII​

W obecnym stanie prawnym postanowienia tzw. tarczy antykryzysowej nie przewidują rozwiązań pozwalających na jednoznaczne rozwiązanie problemu opłat za żłobki i przedszkola w czasie gdy pozostają one zamknięte z powodu pandemii.

Tworzy to sytuację, w której rozwiązania można poszukiwać w przepisach kodeksu cywilnego w tym celu możemy Państwu pomóc w naszej kancelarii w Opolu a nasi Adwokaci rozwieją wszystkie wątpliwości.

Jedną z możliwości jest skorzystanie z regulacji art. 495 § 1 Ustawy kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała,obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta nadal istnieje obowiązek uiszczenia opłat jednak nie w pełnej wysokości.

” Każdy przypadek należy oceniać odrębnie. Strony umowy muszą się porozumieć, jak sprawiedliwie dzielić koszty czesnego. Tak, by przedsiębiorcom umożliwić przetrwanie, a jednocześnie nie przerzucić na konsumentów całości ciężaru utrzymania przedszkoli i żłobków. Z pewnością niedopuszczalne jest pobieranie czesnego w pełnej wysokości za czas, kiedy dzieci w ogóle nie przebywają w placówce, np. opłaty za wyżywienie nie powinny być pobierane.”

Wynika z powyższego, że zastosowanie powinna znaleźć klauzula rebus sic santibus przewidziana w art. 3571 Kodeksu cywilnego czyli nadzwyczajnej zmiany stosunków.

Dlatego też poszczególne sytuacje mogą różnić się od siebie i wiele zależy od konstrukcji umowy zawieranej z przedszkolem czy żłobkiem a także od dobrej woli poszczególnych placówek. W razie trudności z analizą zapisów umowy skorzystaj z pomocy adwokata w Opolu. Kancelaria Adwokacka w Opolu pomoże także w razie sporów mogących wyniknąć w związku z opłatą lub brakiem jej uiszczenia.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Opolu (Adwokat Opole). Nasi adwokaci pomogą również w złożeniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Related Posts