Prawnokarne środki ochrony przed przemocą domową w świetle nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- Adwokat Opole

Obserwowany postęp cywilizacyjnych, izolacja społeczna spowodowana pandemią COVID- 19 oraz  tempo zmian, jakie obejmują wszystkie sfery życia człowieka spowodowały, że wiele jednostek nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Wiele rodzin nie radząc sobie z narastająca falą problemów, przejawia coraz częściej agresywne zachowania, które często przeradzają się w przemoc. Najbardziej powszechnym zjawiskiem stosowania przemocy jest przemoc w rodzinie Przeciwdziałanie temu zjawisku wymaga podjęcia wielu działań profilaktycznych, zabezpieczenia socjalnego, znajomości procedur prawnych i tworzenia instytucji zabezpieczających ofiary przemocy. Skala zjawiska przemocy w rodzinie nie jest dokładnie znana.

Trudno jest ja oszacować, gdyż często spotykamy się z brakiem reakcji, biernością otoczenia, a często, niestety, społecznego przyzwolenia. Wymaga to zmiany funkcjonowania jednostek, rodzin, a szerzej całej społeczności zarówno w kontekście prawnym, jak i moralnym. Nasza kancelaria Adwokat w Opolu zajmuje się także sprawami dotyczącymi przemocy domowej, zachęcamy do dyskretnego spotkania w naszej kancelarii w Opolu.

Godne podkreślenia jest podjęcie działań legislacyjnych w ostatnim okresie czasu, dużych akcji informacyjnych w telewizji, prasie, radiu, konferencje naukowe na rzecz ochrony osób dotkniętych przemocą. Coraz więcej poświęca się uwadze społecznej i prawnej o sprawcach i ofiarach przemocy domowej. Przemoc jest ważnym problemem społecznym wymaga zaangażowania instytucji państwowych i pozarządowych. Problemy te ujrzały światło dzienne wraz z ustawą, która weszła w życie – Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w 2005 r.

 Przełomowa również okazała się podpisana przez Prezydenta nowelizacja tejże ustawy, która wprowadza instrumenty prawne, pozwalające na szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc. Policja uzyska nowe uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Wprowadzone instrumenty prawne, pozwolą na szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

W świetle nowych przepisów Ustawie o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, które wejdą w życie wraz z dniem 30 listopada 2020 r. Policja oraz Żandarmeria Wojskowa otrzymają nowe uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz mogą być wydane podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy lub żołnierzy albo w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie.

Ustawa określa również kryteria, które policjanci lub żołnierze mają uwzględniać przy ocenie istnienia przesłanek do wydania nakazu lub zakazu. Nakaz lub zakaz będą mogły być wydane łącznie, nawet w przypadku nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu osoby stosującej przemoc rodzinie. Będą przy tym natychmiast wykonalne i będą wskazywały m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc będzie obowiązana zachować. Obowiązany do przestrzegania nakazu lub zakazu będzie musiał opuścić wspólnie zajmowane mieszkanie i jego bezpośrednie otoczenie, pozostawiając klucze w tym mieszkaniu. Będzie mógł zabrać rzeczy osobistego użytku. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której zostanie wydany nakaz lub zakaz, będzie także obowiązana do przekazania Policji bądź Żandarmerii Wojskowej informacji o miejscu pobytu oraz, w miarę możliwości, numeru telefonu.

Nowelizacja wprowadza również nowy typ wykroczenia za niezastosowanie się do nakazu lub zakazu wydanego przez Żandarmerię Wojskową lub Policję bądź przez sąd.

Opracowano przez Kancelaria Adwokacką JHC Adwokaci w Opolu – Twój Adwokat Opole

Related Posts