Tarcza antykryzysowa, dodatek mieszkaniowy​

Aktualna sytuacja w kraju związana z pandemią koronawirusa ma także swój wymiar społeczny. Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom ponadjednostkowym, polski rząd przygotował projekt przewidujący dodatki mieszkaniowe.

Kto może skorzystać z rozwiązania łagodzącego skutki pandemii w postaci dodatku mieszkaniowego? Kancelearia Prawna w Opolu postara się odpowiedzieć na to pytanie.

Rządowy projekt przewiduje możliwość złożenia między 1 lipca a 31 grudnia 2020 r. wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy, poza warunkami determinującymi przyznanie dodatku mieszkaniowego, spełnią dodatkowe kryteria, tj.

  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w roku 2019,
  • najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed dniem 14 marca 2020 r.,
  • najemcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę.

Wysokość dodatku mieszkaniowego:

Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę stanowić będzie 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, przy czym nie więcej niż 1.500 zł miesięcznie.

Nadto, projekt ustawy zakłada, że jeżeli miesięczny czynszu opłacany przez najemcę jest wyższy niż w dniu 14 marca 2020 r., to wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę ustalana będzie według stanu na dzień 14 marca 2020 r. Wysokość dopłaty stanowić będzie różnicę między przyznanym dodatkiem mieszkaniowym powiększonym o dopłatę a kwotą dodatku mieszkaniowego jaki przysługiwałby na podstawie przepisów samej ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Opolu (Adwokat Opole). Nasi adwokaci pomogą również w złożeniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Related Posts