W dniu 04 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił tzw. tarczę antykryzysową 4.0. Wprowadza ona kolejne ważne zmiany nie tylko dla pracowników i pracodawców, ale także dla stowarzyszeń i banków. 

Pierwszą z wprowadzonych zmian jest możliwość zaciągnięcia przez przedsiębiorców  kredytów o obniżonym oprocentowaniu. Zgodnie z zapisami tarczy 4.0 banki będą mogły udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 kredytów. Do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa.

O kredyt taki ubiegać się mogą przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, przy czym wielkość przedsiębiorcy będzie warunkować wysokość uzyskanego wsparcia. Jednak podkreślić należy, że pomoc w powyższej formie mogą uzyskać przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych. Opłata, którą może uzyskać przedsiębiorca, nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości 800 tys. euro brutto. Po więcej informacji zapraszamy do naszej kancelarii adwokackiej w Opolu.

Kolejną zmianą, którą wprowadziła tarcza 4.0 jest możliwość udzielenia pracownikowi w terminie wskazanym przez pracodawcę, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. Nowa ustawa przewiduje także ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań oraz świadczeń o podobnym charakterze przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia. Ustawa zawiera także przepisy dot. pracy zdalnej pracowników oraz warunków wykonywania takiej pracy. 
Zmiany dotkną także pracowników samorządowych. Tarcza 4.0 umożliwia wójtom, burmistrzom i prezydentom miast tymczasowe przeniesienie pracownika podległego jemu urzędowi do wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę. W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym adwokatem w Opolu https://kancelaria-hajdas.pl .

Ustawa wprowadza także duże zmiany dla banków. Zgodnie z zapisami ustawy Banki będą mogły świadczyć usługi zaufania oraz wydawać środki identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania nawet, gdy ich statuty nie przewidują takich czynności. Taka możliwość będzie obowiązywała w okresie epidemii lub  zagrożenia nią oraz przez 12 miesięcy od ich zakończenia. Jednak banki o prowadzeniu takich usług muszą niezwłocznie poinformować KNF. 

Jedna z przyjętych poprawek przewiduje także wydłużenie do 28 czerwca 2020 r. okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Poprawka zakłada także, że Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia określić dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego niż wskazany termin dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek.

Dotychczas obowiązujące przepisy umożliwiały przeprowadzanie rozpraw cywilnych online. Tarcza 4.0 wprowadziła możliwość prowadzenia zdalnie także rozpraw karnych.

Wideokonferencja będzie też zastosowana przy posiedzeniach dotyczących tymczasowego aresztowania, w przypadku oskarżonego i podejrzanego. Nie będzie konieczne doprowadzenia do sądy, jeżeli jego udział w posiedzeniu może być zapewniony przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie czynności procesowych na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.


W przypadku jakichkolwiek pytań proszę się zgłosić do naszego biura w Opolu, Adwokat Opole pomoże w wypełnieniu wniosku i odpowie na wszystkie pytania.

Related Posts