Pomiar temperatury ucznia i pracownika – Adwokat Opole

W związku z powrotem uczniów do szkół wśród rodziców pojawiło się dość istotne zapytanie „czy moje dziecko musi mieć mierzoną temperaturę przed wejściem do szkoły?”

Takie samo pytanie pojawiło się wśród pracowników, gdy w zakładach pracy pracodawca nałożył obowiązek mierzenia temperatury ciała pracowników przed wejściem do zakładu pracy. Czy działanie takie jest zgodne z prawem?

Inaczej wygląda powyższa kwestia u uczniów, a inaczej u pracowników. Wśród uczniów zalecenia mówią o mierzeniu temperatury ciała, gdy zaistnieje taka konieczność – w przypadku zaistnienia objawów chorobowych. Jednakże i w takim przypadku potrzebna jest zgodna rodziców, bowiem na szkole spoczywa obowiązek poinformowania rodziców i opiekunów uczniów, o takiej ewentualności oraz odebrania zgody na powyższe. Może być to zgoda wyrażona z góry na cały semestr lub rok szkolny, nie trzeba jej uzyskiwać każdorazowo w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów. W sytuacji braku zgody rodzica na pomiar temperatury ciała jego dziecka, dyrektor szkoły może uzyskać decyzję GIS dotyczącą właśnie pomiaru temperatury.

Inaczej sytuacja wygląda wśród pracowników. Zgodnie ze stanowiskiem prezesa UODO można mierzyć temperaturę pracowników jedynie w sytuacji, gdy pracodawca otrzyma w tym zakresie polecenie ze strony inspektora sanitarnego. W innym przypadku pracodawca nie ma prawa tego robić – nawet za zgodą pracownika lub osoby wchodzącej na teren zakładu pracy.

Dyrektor będzie miał prawo do mierzenia temperatury pracownikom wchodzącym na teren zakładu pracy tylko w przypadku, gdy wcześniej wystąpił do organów sanitarnych z wnioskiem o wydanie decyzji nakładającej obowiązek dokonywania pomiarów temperatury. Wówczas GIS lub wojewódzki inspektor sanitarny powinien wydać adresowaną do pracodawcy decyzję nakładającą obowiązek podjęcia czynności polegających na pomiarze temperatury pracowników. Istnieje także możliwość mierzenia temperatury pracownikom z powołaniem się na przepisy rozporządzenia dotyczącego szkolenia BHP. Jednak warunkiem zastosowania powyższego rozwiązania jest nienaruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

I tak pracodawca może dokonać pomiaru temperatury pracownikowi, o ile nie będzie przetwarzał danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz nie będzie dokonywał przetwarzania w formie papierowej w celu zamieszczenia w zbiorze danych albo wpisywał np. w zeszycie, że pracownik w określonym dniu miał daną temperaturę.

Wszystkie pytanie i wątpliwości wyjaśni zespół adwokatów w naszej kancelarii prawnej w Opolu – Adwokat Opole Paweł Hiper

Related Posts