adwokat opole

Wynagrodzenie pracownika w okresie epidemii

Zgodnie z art. 81 § 1 kodeksu pracy. Pracownikowi za czas nie wykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W […]

Skutki orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. (TSUEC-260/18)

Dnia 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie mające bezpośredni wpływ na sytuację „frankowiczów” czyli osób, które zaciągnęły kredyty w walucie obcej w polskich bankach. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie tejże problematyki oraz wyjaśnieni najistotniejszych postanowień przedmiotowego orzeczenia. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. (TSUEC-260/18) miał […]

Kredyty frankowe

Nasza kancelaria w Opolu zajmuje się również sprawami związanymi z kredytami frankowymi. Sytuacja kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach z pewnością uległa zmianie dnia 3 października 2019 r., kiedy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Państwa Dziubaków. W wyroku tym TSUE odnosi się do szeroko rozumianych klauzul abuzywnych. Jakkolwiek termin ten może […]

Stwierdzenie nabycia i działu spadku – Kancelaria Prawna Paweł Hiper i Sebastian Hajdas

W polskich ustawach nie istnieje żaden przepis, który nakazywał przeprowadzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. Po co zatem się je przeprowadza i kiedy? Sąd stwierdza nabycie spadku na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. Krąg osób posiadających taki interes jest bardzo szeroki. Oprócz samych spadkobierców wniosek może złożyć np. wierzyciel spadkodawcy czy spadkobiercy […]

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie – najogólniej rzecz ujmując – jest świadczeniem, które przysługuje w przypadku wyrządzenia szkody na osobie o charakterze niemajątkowym. Rolą zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Nie należy mylić pojęcia zadośćuczynienia z odszkodowaniem. Niestety w języku potocznym stosowane są zamiennie, a tym samym mylone ze sobą. Jakkolwiek pojęcia te wiążą się […]

Szkoda w pojeździe

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują dwie możliwości naprawienia szkody. Jest to albo przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłata odpowiedniej sumy. O ile zastąpienie utraconego dobra innym jest możliwe niemal zawsze, to sytuacja komplikuje się, gdy naprawienie szkody wynika z obowiązkowego ubezpieczenia OC i dotyczy naprawy samochodu. Sprawcę szkody zastępuje zakład ubezpieczeń. A ten z kolei zobowiązuje się […]

Alimenty

Niewątpliwie instytucja, jaką jest obowiązek alimentacyjny, znana jest chyba każdemu z nas. Jednym z najczęściej występujących rodzajów alimentów są alimenty dla dzieci. Warto jednak pamiętać, że prawo polskie stanowi bardzo duży krąg osób uprawnionych do żądania świadczeń alimentacyjnych. Wśród nich znajdują się rodzice, rodzeństwo, a nawet powinowaci. Należy również mieć na uwadze, że obowiązek alimentacyjny, […]

Przewiń do góry