Dozór elektroniczny

adwokat opole, Dozór elektroniczny, Adwokat Opole Kancelaria Prawna w Opolu, Adwokat Opole Kancelaria Prawna w Opolu

Dozór elektroniczny jest jednym z systemów odbywania kary pozbawienia wolności.

Jest o tyle specyficzny, że skazany odbywa swoją karę z istotnymi ograniczeniami i pod kontrolą, ale na wolności.
System ten pozwala na kontrolowanie zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym. Kontroli podlegają między-innymi obowiązki nałożone na skazanego przez sąd penitencjarny, takie jak obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu, czy też zakazu zbliżania się do określonej osoby. Kto może ubiegać się o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?
Skazany, wobec którego została orzeczona kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca jednego roku, który ma określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących.
Wniosek o dozór elektroniczny kieruje się do Sądu Penitencjarnego (oddział Sądu Okręgowego), w którego okręgu znajduje się miejsce stałego pobytu skazanego. Warto pamiętać, że co do zasady złożenie takiego wniosku nie wstrzymuje wykonania kary. Dlatego, wraz z wnioskiem o dozór elektroniczny, można złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu rozpatrzenia wniosku o dozór.
Bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym, elementem wniosku o dozór elektroniczny jest jego uzasadnienie. Poza kwestiami formalnymi, takimi jak wskazanie Sądu, który wydał wyrok, sygnatury akt oraz wysokości kary, należy podać argumenty przemawiające za tym, że cele kary pozbawienia wolności zostaną spełnione. Argumentacja może dotyczyć sytuacji życiowej skazanego i jego rodziny, jego planów życiowych. Ważnym elementem uzasadnienia jest również to, aby skazany zrozumiał naganność swojego czynu i okazał skruchę. Do 30 dni od daty złożenia wniosku odbywa się posiedzenie w sprawie o udzielnie zezwolenia na dozór elektroniczny, na które skazany zostaje wezwany celem przesłuchania. Po rozważeniu okoliczności zawartych we wniosku oraz na posiedzeniu sąd penitencjarny może wydać postanowienie o dozorze elektronicznym.
Dozór elektroniczny
Przewiń do góry