kancelaria, Rozwód, Adwokat Opole | Kancelaria Prawna w Opolu | Dobry Adwokat

Rozwód zgodnie z definicją prawną jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo, obok unieważnienia i śmierci współmałżonka. W polskim prawie rozwody orzekane są przez Sądy Okręgowe. Sąd może orzec rozwód ważnego związku małżeńskiego na żądanie jednego lub obojga małżonków.

Rozwód orzeka się tylko w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Trwały rozkład pożycia oznacza sytuację, w której doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Natomiast zupełny rozkład pożycia następuje wówczas, gdy małżonków nie łączą już więzi duchowne, fizyczne i gospodarcze. Jedną z najbardziej burzliwych i dotkliwych jest kwestia winy przy rozwodzie. Na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie. Jednak zdecydowanie częściej kwestia winy pozostaje kwestią sporną pomiędzy małżonkami.

Wina, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, to zawinione zachowanie, które jest źródłem powstania szkody, czy też jakiejkolwiek innej krzywdy ofiary. Przy sprawach rozwodowych chyba jednym z najczęściej wymienianych powodów, dla których jedna strona obarcza drugą winą rozkładu pożycia jest zdrada. Należy jednak mieć na uwadze, że Sąd nie miarkuje winy. W sytuacji, gdy jeden z małżonków dopuścił się zdrady i jest to niezaprzeczalnie udowodnione, ale drugi z małżonków np. zaniedbywał współmałżonka, Sąd orzeknie rozwód z winy obojga małżonków, gdyż każdy z nich przyczynił się do rozkładu pożycia.

W wyroku rozwodowym Sąd orzeka również o takich kwestiach jak: władza rodzicielska nad wspólnym małoletnimi dziećmi obojga małżonków i kontaktach rodziców z dziećmi oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty). Sąd może również orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania oraz podziale majątku wspólnego. Co do zasady pozew o rozwód podlega opłacie sądowej w kwocie 600 zł. W wyjątkowych przypadkach Sąd może zwolnić stronę od ponoszenia opłaty. W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, pozwany zwraca powodowi kwotę 150 zł. W przypadku orzeczenia rozwodu z winy jednego małżonka, to winny ponosi koszty sądowe.

Pozew rozwodowy wnosi się do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Rozwód
Przewiń do góry